Internet

Väčšinou v týchto prípadoch pomôže jeho reštartovanie odpojením z elektrickej zásuvky a opätovným pripojením po asi 15 sekundách. Pre istotu takto reštartujte aj Wi-Fi router v domácnosti. Nepokúšajte sa však stláčať nenápadné tlačidlo RESET na zariadeniach – týmto úkonom by sa vymazali v zariadeniach všetky nastavenia, potrebné pre pripojenie k našej infraštruktúre. Opätovné nastavenie potom bude spoplatnené. Ak sa pripojenie neobnoví po zhruba dvoch minútach,
zavolajte nám na linku technickej podpory 0911 420 520.

Pre každý prípad uskutočnite reštart vonkajšieho prijímacieho zariadenia a aj domáceho Wi-Fi routeru odpojením týchto zariadení z elektrickej zásuvky na aspoň 15 sekúnd. Prekontrolujte pri tom tiež jednoducho vizuálne aj káble a konektory na nich, ktorými sú komponenty prepojené (poškodené/zalomené káble, uvoľnené konektory a zlomené poistné jazýčky na nich môžu spôsobovať tieto problémy). Pokiaľ pripojenie vypadáva naďalej, alebo ak nájdete mechanické chyby na prepojeniach, zavolajte nám na linku technickej podpory 0911 420 520.

Zavolajte nám na linku podpory 0911 420 520. Preveríme stav siete a jej vyťaženosť vo vašej lokalite a v prípade nepostačujúcej kapacity rozvrhneme a realizujeme inováciu – posilnenie prístupových bodov.

Áno, môžete sa prihlásiť do klientskeho rozhrania na adrese: support.bluenet.sk; ak sa Vám to nedarí, zavolajte nám na linku podpory 0911 420 520.

V prípade záujmu Vám pridelíme verejnú statickú IPv4 alebo IPv6 adresu, požiadavku nám napíšte na e-mail: hmz@hmz.sk; táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka.

Vašu požiadavku na zmenu programu nám napíšte na e-mail: hmz@hmz.sk a nezabudnite uviesť Vaše zákaznícke číslo. Zmena tarifu je uskutočnená obvykle do troch pracovných dní, vo fakturácii sa premietne od nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. V určitých prípadoch pri zmene programu z nižšieho na vyšší je potrebné preveriť dostupnosť signálu a kapacitu liniek – proces môže byť dlhší.

Áno, potrebné údaje nájdete na faktúre, ktorú posielame e-mailom – ako variabilný symbol použite Vaše zákaznícke číslo – rovnaké ako špecifický symbol.

Požiadavku nám pošlite buď písomne, alebo e-mailom (e-mail: hmz@hmz.sk). Nezabudnite uviesť Vaše zákaznícke číslo a ak máte viac pripojení v rámci jednej Zmluvy a prajete si ukončiť len niektoré pripojenie, špecifikujte presne, o ktoré pripojenia či služby (napr. verejná IP) sa jedná.

Preloženie je možné, pokiaľ na novej adrese je adekvátne pokrytie našimi službami. Situáciu s nami konzultujte na linke podpory 0911 420 520, často je potrebná obhliadka a meranie kvality signálu na novom mieste. Preloženie pripojenia do inej lokality je spoplatnené podľa platného cenníka.

Televízia

Volania

Služby

Nelegálne sťahovanie obsahu z internetu

Upozorňujeme všetkých našich klientov, že sťahovanie filmov bez súhlasu autora sa považuje za trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona, za ktorý v základnej sadzbe je trest odňatia slobody vo výmere 2 roky. Okrem toho poškodený autor si môže vymáhať prípadnú náhradu škody.

Prípad dokázaného porušenia  autorských práv nelegálnym stiahnutím filmu cez IP adresu, ktorú pre Vás spravujeme, sa bude považovať za závažné porušenie zmluvy a bude dôvodom pre okamžité ukončenie zmluvy z našej strany.